INSTING ktg
 

Naša spoločnosť sa zaoberá projektovou činnosťou v oblasti stavebníctva. Nosný program je zameraný na projektovú prípravu individuálnej bytovej výstavby. Zabezpečujeme stavebnotechnické riešenie budov aj ich vnútornú infraštruktúru tvorenú technickým zariadením. Vyhotovujeme projektovú dokumentáciu v objektovej skladbe:

Architektúra  •  Vykurovanie  •  Plynoinštalácia  •  Vodovod  •  Kanalizácia

Vo všetkých uvedených oblastiach ponúkame:

  • DOS - vypracovanie podkladov potrebných k ohláseniu Drobných stavieb, Stavebných úprav a Udržiavacích prác.
  • DUR - vypracovanie dokumentácie potrebnej k vydaniu Územného rozhodnutia
  • DSP - vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k vydaniu Stavebného povolenia
  • DJS - vypracovanie dokumentácie jestvujúceho stavu dokladovanej pri Kolaudácii stavby
  • RP - vypracovanie realizačného projektu pri požiadavke na špecifické riešenia detailov
S možnosťou zabezpečenia inžinieringu, t.j.:
  • postúpenie dokumentácií jednotlivých profesií k posúdeniu príslušnej organizácii spravujúcej dané rozvody ako dodávateľa energie
  • postúpenie projektovej dokumentácie k vyjadreniu o križovaní alebo súbehu organizáciám spravujúcim podzemné vedenia
  • postúpenie k posúdeniu projektovej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickú inšpekciu s vydaním odborného stanoviska

Pracovná oblasť na stiahnutie

dozadudomovnahor
00037150 | webdesign by ibastudio.sk